1. Firmware - TruDi®

 1. SW pre Inštaláciu firmware. Pre inštaláciu spustite   marlin.ino v prostredí Arduino IDE.

UPOZORNENIE:  Pre inštaláciu spustite  Arduino 1.8.0 - upload cez Arduino.

2. Firmware - TruDi®
Upgrade SW – automatická kalibrácia tlačiarne, nastavenie výšky tlače, babysteping, výmena filamentu (M600) , atd...

 1. SW pre Inštaláciu firmware. Pre inštaláciu spustite   marlin.ino v prostredí Arduino IDE.

UPOZORNENIE:  Pre inštaláciu spustite  Arduino 1.8.0 - upload cez Arduino.

 

Návod:

Upgrade SW

- Tlačiareň pripojtek PC pomocou USB kabla. 

- Spustite prostredie ARDUION IDE.

- V prostredí ARDUINO IDE otvorte program Marlin.ino. Spustite odladenie a upload firmware do tlačiarne.

- Po upload-e firmware do tlačiarne v menu zvolte – OVLADANI – INIC_EEPROM. – potvrdte. ( Firmware tlačiarne bude nastavený do východzích hodnôt  podľa SW.

    UPOZORNENIE:     Ak nie je vykonaná inicializácia EPROM, firmware pracuje podľa predchádzajúceho nastavenia. Inicializáciu EPROM je potrebné vykonať pri každej zmene, upgrade SW z PC.) 

 

Kalibrácia tlačiarne.

Pre kalibráciu tlačiarne v menu zvolte – PRIPRAVA TISKU - DELTA  KALIBRACE- AUTOKALIBRACE. Tlačiareň vykoná automatické nastavenie a kalibraciu, po ukončení odporúčame uložiť hodnoty - v menu zvolte – OVLADANI -  ULOZIT NASTAVENI.

 

Pred samotnou tlačou a pri tlači je potrebné nastaviť výšku Z- ofsetu. Hodnota Z- ofset je nastavená vo firmware na 1,3 mm. Uživateľ môže  zmeniť toto  nastavenie podľa potreby: 

  1. Pred samotnou tlačou: V menu zvolte – OVLADANI - POHYB –Z-OFSET- potvrdte a nastavete hodnotu. Po nastevní hodnoty – odporúčame uložiť hodnoty - v menu zvolte – OVLADANI -  ULOZIT NASTAVENI.
  2. Počas tlače prvej vrstvy : V menu zvolte – DOLADENIE TLACE -  BABYSTEPING - potvrdte a nastavete hodnotu  pri tlači. Po nastevní hodnoty – odporúčam uložiť hodnoty - v menu zvolte – OVLADANI -  ULOZIT NASTAVENI.

 

Ak uživateľ nezmenil nastavenie výšky, potom po prvom nastavení a uložení hodnoty Z- ofsetu nie je potrebné túto hodnotu meniť, vždy to však závísí na podmienkach aktuálnej tlače.   

logo logo logo

SLICR -  Software pre  - TruDi®

Software a odporúčané nastavenie pre SW SLICR.    

 

Chyby pri 3D tlači

Pri štarte tlače nie je materiál

Toto je veľmi častý problém u začínajúcich s 3D tlačou, našťastie je ale veľmi ľahko riešiteľný. Ak sa hmota netlačí hneď od začiatku tlače, má to väčšinou jednu z týchto štyroch príčin:

 

- Extruder nebol pripravený k tlači

Často sa stáva, že z nahriateho nečinného extruderu vytečie jeho obsah. Tomuto javu sa hovorí Oozing. To sa stáva pri nahrievaní pred začiatkom tlače a po jeho skončení. Keď materiál vytečie, zostane vnútri trysky prázdny priestor a chvíľu trvá, než sa zaplní materiálom a ten začne správne vytekať. Dá sa tomu predchádzať nastavením voľby Skirt vo Slicer. Táto voľba vytlačí okolo tlačeného objektu tenký pruh materiálu. Niektorí používatelia radšej pomocou manuálneho ovládania pripravia filament do východiskovej pozície.

-Tryska je príliš blízko podložky

Ak sa stane, že prvá alebo aj druhá vrstva sa nevytlačia a nasledujúce už áno, je to väčšinou spôsobené tým, že je tryska príliš blízko podložky a nie je preto dostatok priestoru, aby mohol materiál vytekať správne von z trysky. V takom prípade je nutné skalibrovať podložku alebo upraviť nastavenia Slicer, ak to umožňuje.

-Filament sa neposúva

Väčšina tlačiarní pohybuje filamentov pomocou malého ozubeného kolesa v extruderu. Zuby kolesá sa zarežú do filamentu a tým dokážu relatívne presne FILAMENT posúvať. Ak sa stane, že sa filament zasekne na cievke, môže ozubené koleso "ohlodat" filament tak, že už nie je ďalej schopné ním posúvať. Pozri odsek ohlodaný filament. Pred tlačou aj počas neho sa uistite, že je na cievke dostatok materiálu, že je materiál v poriadku a že sa materiál voľne odvíja.

-Extruder je upchatý

Keď nepomôže ani jedna z predchádzajúcich rád, je extrudér zrejme upchatý. Stáva sa to vtedy, keď do extruderu vnikne cudzie teleso, z dôvodu nekvality filamentu alebo keď zostáva horúci materiál dlho nečinný v extruderu. Vyčistenie extruderu vo väčšine prípadov znamená jeho kompletné demontáž.

 

Materiál sa neprilepí k podložke

Je veľmi dôležité, aby sa prvá vrstva materiálu pevne prichytila ​​k podložke. Ak sa prvá vrstva dostatočne neprilepí, nepokračujte v tlači. Výrobok bude v lepšom prípade čiastočne deformovaný, vo väčšine prípadov však úplne nepoužiteľný. Je tu veľa príčin, prečo sa materiál k podložke neprilepia:

 

-Tlačová podložka nie je v správnej výške

Ak je tlačová podložka príliš ďaleko od dýzy pri tlači prvej vrstvy, materiál sa ochladí skôr, ako priľne k podložke. Niekedy môže byť len niektorá časť mimo správnu úroveň. Podložku je nutné skalibrovať.

-Rýchlosť tlače prvej vrstvy je príliš vysoká

Keď je rýchlosť tlače prvej vrstvy príliš vysoká, nestihne materiál dostatočne priľnúť k podložke. Skúste vo Slicer znížiť rýchlosť tlače prvej vrstvy.

teplota tlačovej podložky alebo chladenie, keď opustí materiál trysku, je jeho teplota dostatočná na to, aby sa prilepil k podložke. Ak je podložka nedostatočne zohriata, môže materiál ochladiť natoľko, že už nie je schopný k podložke priľnúť. V takom prípade zvýšte teplotu podložky.

Ak používate ochladzovanie tlačeného objektu, nemala by byť táto funkcia použitá u tlače prvých vrstiev.

-Povrch tlačovej podložky (páska, lepidlo, materiál)

Pre zlepšenie priľnavosti materiálu môžete použiť špeciálnu podložku zvanú BuildTak. Prípadne je možné použiť špeciálne lepiace pásky. Pre ABS je vhodná Kapton páska, pre PLA zase maliarska maskovacia páska.

S bežným borosilikátovým sklom je možné tiež dosiahnuť dobrých vlastností, je však potrebné sklo udržiavať čisté, pred tlačou je vhodné STUDENOU podložku odmastiť liehom.

-Keď zlyhá všetko ostatné

V prípade, že je tlačený objekt príliš malý alebo má len malú styčnú plochu s podložkou, je možné plochu zväčšiť pridaním okrajov k výrobku, tzv. brim. Tie sa natlačia tesne k výrobku, zväčší tým plochu, ale dajú sa z výrobku ľahko odstrániť. Existuje aj možnosť použiť raft, na ktorý svoj výrobok postavíte.

 

Nedostatok extrudovaného materiálu - under-extrusion

Množstvo extrudovaného materiálu je závislé na rýchlosti tlače, hrúbke tlačové struny, sile vrstvy a veľkosti trysky. Pretože tlačiareň nemá žiadnu informáciu o tom, koľko materiálu skutočne prejde tlačovou hlavou, rýchlosť posunu tlačovej struny dopočíta práve z týchto známych parametrov. Môže sa ale stať, že množstvo nie je správne. Ľahko to zistíte tak, že vytlačíte napríklad kocku s dĺžkou hrany 20mm. Bočná stena by mala byť tvorená aspoň 3 linkami (perimeter outlines). Ak perimetre nedrží pevne pri sebe a majú medzi sebou medzery (gaps), jedná sa o nedostatok materiálu (uder-extrusion). Ak sú bočné perimetre tesne pri sebe, ide zrejme o iný problém.

 

-Priemer tlačovej struny

Skontrolujte, či je správne nastavený priemer tlačovej struny.

-Veľkosť trysky

Skontrolujte, či je správne nastavené veľkosť trysky.

-Korekcia množstvo extrudovaného materiálu

Nastavením korekcie extrudovaného materiálu vo Slicer môžete ovplyvniť množstvo extrudovaného materiálu. Korekcia sa väčšinou vyjadruje percentami, kedy 100% zodpovedá spočítanému množstva, 110% potom urýchli podávanie materiálu o 10%.

 

Prebytok extrudovaného materiálu - over-extrusion

Podobne ako v prípade under-extrusion, prekontrolujte nasledujúce tri nastavenia.

 

-Priemer tlačovej struny

Skontrolujte, či je správne nastavený priemer tlačovej struny.

-Veľkosť trysky

Skontrolujte, či je správne nastavené veľkosť trysky.

-Korekcia množstvo extrudovaného materiálu

Nastavením korekcie extrudovaného materiálu vo Slicer môžete ovplyvniť množstvo extrudovaného materiálu. Korekcia sa väčšinou vyjadruje percentami, kedy 100% zodpovedá spočítanému množstva, 110% potom urýchli podávanie materiálu o 10%.

 

Diery a medzery vo vrchnej vrstve

Väčšina vytlačených modelov má z dôvodu úspory materiálu iba pevnú škrupinu a vnútri len podpornú konštrukciu. Toto nastavenie sa nazýva výplň (infill). Udáva sa v percentách, ktoré vyjadrujú, koľko vnútorného priestoru zaberá plast. Zvyšok je prázdny priestor. Vo Slicer môžete nastaviť, koľko vrstiev bude pevných (solid), učuje sa koľko je spodných vrstiev (bottom layers), koľko vrchných (top layers) a koľko bočných (perimeters). Všetko mimo tieto vrstvy sa vytlačí podľa nastavenia výplne (infill). Použitie výplne usporí značnú časť materiálu a tiež času potrebného na tlač. Avšak, v závislosti na použitom nastavení sa môže stať, že horné vrstvy nie sú pevné a sú v nich otvory alebo medzery. V takom prípade skúste niektorú z nasledujúcich možností nastavenia Slicer:

 

-Nedostatočný počet horných vrstiev

Pri tlači hornej vrstvy, ktorá sa tlačí na výplň, sa stáva, že materiál sa prepadá do otvorov vo výplni. Preto je vhodné nastaviť dostatok horných vrstiev, aby bol povrch pevný a bez dier. Jednoduché pravidlo znie, že hrúbka vrchnej steny by mala byť cca 0,5mm. Z hrúbky vrstvy potom jednoducho spočítame, koľko vrstiev potrebujeme: pri hrúbke vrstvy 0,2mm je potrebné aspoň 3 vrstvy, pri hrúbke 0,1mm aspoň 5. Ak máte problém s kvalitou vrchnej vrstvy, skúste zvýšiť počet horných vrstiev napr. O 2 a uvidíte , či bude výsledok lepší.

-Príliš nízke percento výplne

Ak je percento príliš nízke, sú otvory vo výplni väčšie a horná vrstva sa viac prepadá. Tomu sa dá predísť zvýšením percenta výplne.

-Nútené ochladzovanie výrobku

Čiastočne môže prepadávaniu materiálu do voľného priestoru výplne zamedziť nútenej ochladzovania výrobku. Je potrebné nájsť kompromis, aby nebol materiál rýchlejšie stuhol, ale aby ešte pevne držal na predchádzajúcu vrstve

nedostatok tlačového materiálu.

- Ak ani jedna z možností nevedie k zlepšeniu, skontrolujte under-extrusion.

 

 

Chlpatá tlač

Inak známa tiež ako Oozing, Stringing alebo Whiskers, vzniká, keď zostávajú tenké nitky materiálu medzi dvoma pevnými bodmi modelu. Príčinou je únik tlačového materiálu (Oozing) z trysky pri presune hlavy prázdnym priestorom. Našťastie máme k dispozícii pár nastavenie, ktoré nám pomôžu tento nedostatok eliminovať. Najužitočnejším nástrojom bude zrejme retrakcia. Keď je retrakcia povolená, tak extrudér pred priecestím na ďalšie miesto, natiahne tlačovú strunu späť a tým uvoľní tlak v tryske a zamedzí tak samovoľnému odtekanie plastu. Pred začatím tlače je struna posunutá späť a tlač normálne pokračuje ďalej.

 

-Dĺžka retrakcia

Je najdôležitejším nastavením a určuje o aký kus sa tlačová struna natiahne späť do extruderu. U extrúderov s posunom struny priamo na tlačovej hlave väčšinou stačí dĺžka 0,5 - 2mm. U extrúderov s bowdenom je potrebné nastaviť dĺžku retrakcia okolo 15mm. Ak máte problémy s odtokom materiálu, zvyšujte dĺžku retrakcia vždy o 0,5-1mm.

- Rýchlosť retrakcia

Určuje, akou rýchlosťou sa tlačová struna naťahuje späť do extruderu. Rýchlosť nesmie byť ani príliš nízka (materiál bude odtekať) ani príliš vysoká (struna sa odtrhne od roztavenej časti alebo môže rýchly pohyb podávača ohlodat povrch struny). Odporúčané nastavenie je niekde medzi 1200 - 6000 mm / min (20 - 100mm / s). ak je percento príliš nízke, sú otvory vo výplni väčšie a horná vrstva sa viac prepadá. Tomu sa dá predísť zvýšením percenta výplne.

-Vysoká teplota

Ak nastavenie retrakcia nepomáha, môže byť problém v príliš vysokej teplote extruderu. Materiál sa v takomto prípade stáva príliš tekutým a nie je možné ho natiahnuť späť. Skúste znížiť teplotu extruderu o 5 - 10 ° C a skontrolujte vplyv na kvalitu tlače.

-Dlhé vzdialenosti

Ako už vieme, chlpatá tlač je dôsledkom prekonávanie vzdialenosti nad prázdnym priestorom. Čím je táto vzdialenosť väčšia, tým je aj riziko úniku materiálu z trysky vyššia. Tomu sa dá predchádzať nastavením predchádzaní dlhých vzdialeností. Slicer v takom prípade naplánuje takú trasu, aby pohyb trysky nad voľným priestorom bol čo najkratší.

-Rýchlosť pohybu

Zvýšením rýchlosti pohybu hlavy pri presune nad prázdnym priestorom skrátime čas a tým znížime riziko úniku materiálu z trysky.

 

Prehrievanie

Materiál vychádzajúci z trysky má teplotu okolo 200 ° C. Tým je zaručená dobrá priľnavosť a tvárnosť. Následne sa materiál ochladzuje a stáva sa pevným. Ak však oneskorenie medzi nanášaním jednotlivých vrstiev nie je rovnaká alebo vyššia ako doba potrebná k schladnutí materiálu, pozorujeme deformácii výrobku. Tomu môžeme predchádzať takto:

 

-Dodatočné chladenie

Ak sú tlačené časti príliš horúce, bude hlava svojím pohybom a nanášaním ďalšej vrstvy výrobok deformovať. Môžeme použiť prídavné chladenie výrobku. Ak je naša tlačiareň takýmto chladením vybavená, môžeme vo Slicer dodatočné chladenie povoliť a väčšinou aj nastaviť jeho intenzitu.

-Teplota extruderu

Keď nemáme prídavné chladenie k dispozícii, môže aspoň čiastočne pomôcť zníženie extrudovaného materiálu. Je potrebné nájsť takú teplotu materiálu, ktorá neovplyvní výslednú celistvosť výrobku.

-Rýchlosť tlače

Znížením rýchlosti pohybu hlavy pri tlači zvýšime oneskorenie medzi výtlačkami jednotlivých vrstiev a tým predĺžime dobu, kedy má výrobok čas schladnúť.

-Dvojitá tlač

Keď ani jedna z vyššie uvedených možností dostatočne problém nevyrieši, môžete použiť drobný fígeľ: vytlačte dva výrobky súčasne. Pridajte k svojmu modelu ďalší výrobok (rovnaký či iný), tým opäť zvýšite oneskorenie medzi tlačou jednotlivých vrstiev a zvýšite čas chladnutia.

 

Posunutie vrstiev

Väčšina tlačiarní nemá žiadnu spätnú kontrolu pohybu tlačovej hlavy. Tlačiareň vyšle povel k pohybu na určitú pozíciu a dúfa, že k pohybu došlo. To vo väčšine prípadov funguje úplne spoľahlivo. Ak však náhodou buchnete do tlačiaci tlačiarne, môže sa stať, že sa hlava pohne na iné miesto, než očakáva, však pokračuje ďalej v tlači podľa pôvodných inštrukcií, a tým pokračuje v tlači v zlej pozícii. Ak sa to stáva aj inokedy, môže za to väčšinou:

 

-Príliš rýchly pohyb tlačovej hlavy

Príliš rýchly pohyb tlačovej hlavy môže zapríčiniť, že motory nestíhajú vykonávať inštrukcie takou rýchlosťou, ako je požadované. Skutočná pozícia hlavy je potom iná, než tlačiareň očakáva. Ak sa vám zdá, že tlačiareň tlačí príliš rýchlo, skúste znížiť rýchlosť tlače o 50% a pozorujte výsledok.

-Mechanická závada

Väčšinou tlačovú hlavu poháňa krokový motor s remenicou a ozubeným remeňom. Remeň je vyrobený z pružného materiálu (gumy) a vystužený nejakým pevným vláknom. Pri používaní sa časom remeň natiahne, čím sa uvoľní a nedrží poriadne v zuboch remenice - to dá v istej miere vyriešiť napínacou kladkou. Pokiaľ je však remeň natiahnutý príliš, nebude rozteč zubov na remeňa odpovedať rozstupe zubov na remenicu a remeň začne v remenicu preskakovať. Výmena remeňa toto vyrieši.

Môže sa tiež stať, že sú uvoľnené remenice na hriadeli motorov, v takom prípade stačí len dotiahnuť istiace skrutky na remeniciach.

-Elektronická porucha

Ďalšou príčinou môže byť nejaká elektronická porucha. Jedná sa napríklad o nedostatok prúdu dodávaného do motora, prehriatie niektorého obvodu, skrat atď. Neexistuje asi univerzálny návod, ako takú závadu nájsť a odstrániť, avšak v zásade platí, že v prípade, keď identifikujete závadu na jednej vetve, postupne vymieňajte súčasti s inou fungujúce konárov. Tým presne identifikujete zlú časť, na ktorú sa môžete následne zamerať.

 

Vrstvy nedrží pohromade

3D tlač funguje na princípe postupného nanášanie jednotlivých vrstiev materiálu vždy v celej ploche každej vrstvy. Aby bol výsledný objekt pevný, je nevyhnutné, aby sa každá ďalšia vrstva pevne spojila s vrstvou predchádzajúce. Ak tomu tak nie je, bude sa výrobok rozpadať. Tu sú najčastejšie príčiny nedostatočnej súdržnosti:

-Veľká hrúbka vrstvy

Väčšina tlačových trysiek má priemer od 0,3 do 0,5mm. Tým je zaručená dostatočná presnosť tlače a možnosť tlačiť aj malé detaily na výrobku, prináša to však aj isté úskalia. Pri tlači chceme, aby sa každá vrstva dostatočne pritlačila k predchádzajúcej vrstve. Aby sa tak stalo, môžeme sa držať všeobecného odporúčania, že hrúbka vrstvy by mala byť vždy o cca 20% nižší, ako je priemer trysky. Pre trysku 0,3mm je teda odporúčaná výška vrstvy 0,24.

-Nízka teplota

Horúci plast vždy lepšie priľne k podkladu ako plast studený. Ak vrstvy nedrží pohromade a hrúbka vrstvy je podľa odporúčania, skúste zvýšiť teplotu extruderu. Odporúčané teploty pre PLA sú 190 - 210 ° C, pre ABS 220 - 240 ° C, TPE / TPU 245 - 255 ° C.

 

Ožvýkaná tlačová struna (filament)

Väčšina extruderu používa pre pohyb strunou ozubené koleso (podávač), ktoré tlačia strunu proti opornému kolesu (unášač). Tlakom sa zubami kolesá mierne zahryznú do struny a otáčaním kolesá sa struna pohybuje. Ak sa struna z nejakého dôvodu nemôže pohybovať, zuby kolesá strunu ožvýkají. V takomto prípade sa už nemá podávač do čoho zahryznúť a struna sa prestane pohybovať. Prečo?

 

-Agresívna retrakcia

Ak nastavíte príliš veľkú rýchlosť retrakcia, môže dochádzať k poškodeniu struny. Pozri chlpatú tlač a nastavenie retrakcie.

-Nízka teplota

Horúci plast je tekutejší a ľahšie odteká tryskou. Ak sa pri bežnej tlači stretnete s ožvýkanou strunou, skúste zvýšiť teplotu extruderu.

-Vysoká rýchlosť tlače

Rýchlosť pohybu struny je závislá na rýchlosti tlače ako také. Preto skúste znížiť rýchlosť risku, ak máte problém s ožvýkáním struny.

-Upchatá tryska

Prekontrolujte priechodnosť trysky viď Upchatá tryska.

 

Upchatá tryska

Vaše 3D tlačiareň musí za dobu svojej činnosti roztaviť a vytlačiť veľa kilogramov plastu. Aby to nebolo jednoduché, všetok plast musí prejsť tryskou s otvorom nie väčšom ako je zrnko piesku. Jedného dňa sa však niečo pokazí a extrudér nie je schopný plast pretlačiť tryskou. Väčšinou sa tryska niečím upchá. Aby ste trysku uvoľnila, môžete vyskúšať niektorú z nasledujúcich rád:

 

- Manuálne vtlačte strunu do extruderu

V menu tlačiarne alebo ovládacieho programu spustite posun tlačovej struny o 10mm. Akonáhle sa začne podávač otáčať, mierne potlačte strunu rukou do extruderu. Pridaný tlak na strunu vo väčšine prípadov pomôže strune prekonať problémové miesto.

-Nové zavedenie struny

Ak sa struna stále neposúva, skúste ju vysunúť z extruderu. Presvedčte sa, že je extrudér nahriaty na dostatočnú teplotu, následne pomocou menu tlačiarne alebo ovládacieho programu vysuňte tlačovú strunu z extruderu. Opäť môžete miernym potiahnutím pomoci rúk. Deformovaný či inak poškodený koniec struny odstrihnite a zaveďte strunu späť do extruderu.

-Vyčistenie trysky

Ak ani teraz materiál neprechádza tryskou, je potrebné ju vyčistiť. Niekto to robí tak, že extrudér nahreje na teplotu okolo 100 ° C a materiál ručne vytlačí pomocou špeciálneho nástroja zhora. Iní preferujú vsunutím gitarové struny E do trysky zo spodnej strany. Pokiaľ ani jeden zo spôsobov nezaberie, je potreba trysku vyskrutkovať a vyčistiť.

 

Pri tlači prestane tlačiť materiál

Keď sa stane, že na začiatku tlače všetko prebieha normálne a zrazu prestane tlačiareň tlačiť materiál, príčinou môže byť týchto pár vecí:

 

-Došla tlačová struna

Znie to možno divne, ale než začnete skúmať ďalšie príčiny, uistite sa, že je struna zavedená do extruderu :-).

-Ožvýkaná struna

Keď sa snažíte tlačiť príliš vysokým tempom alebo tlačíte príliš veľa plastu, môže podávač extruderu strunu ožvýkat tak, že sa struna prestane pohybovať. Pozri Ožvýkaná tlačová struna.

-Upchatý extruder

Presvedčte sa, že je tlačová struna čistá a bez prachu. Usadený prach na strune sa pri tlači dostáva do trysky a môže ju upchať. Pozrite sa taktiež do prvej kapitoly, kde nájdete ďalšie možnosti, prečo tlačiareň netlačí.

-Prehriatiu elektroniky motora

Motor extruderu vykonáva výkonovo náročné operácie, ktoré môžu pri nedostatočnom chladení elektroniky motora (radiče - driveru) spôsobiť ich prehriatie. Pretože sú radiče vybavené tepelnou ochranou, môže motor odpojiť a ten prestane pracovať.

 

 

Slabá výplň

Výplň hrá dôležitú úlohu v celkovej pevnosti modelu. Jej účelom je prepájať steny konštrukcie a podopierať hornej vrstvy. Keď je výplň príliš slabá, môžete skúsiť zmeniť niektoré z nasledujúcich nastavení:

 

-Tvar výplne

vo Slicer nájdete nastavenie rôznych tvarov výplne. Záleží na konkrétnom Slicer, ale väčšinou máte k dispozícii jednoduché linky, mriežku, trojuholníky, šesťuholníky a podobne. Každá štruktúra má inú spotrebu materiálu a inou pevnosť. Vyberte si tú, ktorá bude pre váš model tá najlepšia.

-Rýchlosť tlače výplne

Rýchlosť tlače výplne je predvolene vyššia ako iných vrstiev. nie je tu potrebná taká kvality tlače a ušetria sa veľa času. Ak pozorujete nedostatok tlačového materiálu (pozri Nedostatok extrudovaného materiálu), znížením rýchlosti tlače výplne docielite lepšie a pevnejšie štruktúry.

-Hustota výplne

Ďalšou možnosťou, ako vystužiť výplň, je možnosť nastavenia jej hustoty. Tá sa vyjadruje percentom z celkového množstva priestoru. Hodnota 20% znamená, že 20% percent priestoru bude vyplnené materiálom, zvyšok bude prázdny priestor.

-Hrúbka výplne

Niektoré Slicer umožňujú tiež nastavenie hrúbky čiary výplne. Silnejší linkou docielite pevnejšie výplne.

 

Kvapky a iné nedostatky na povrchu

V priebehu tlače musí extrudér zastavovať a spúšťať tlačenie materiálu podľa toho, ako sa tlačová hlava pohybuje priestorom. Väčšina extrúderov nemá problém s kontinuálnym vytláčaním materiálu. Ale v prípadoch, kedy má zastaviť, počkať na presun hlavy a znova spustiť výtlak, môžu sa objaviť nedostatky. Napríklad, keď sa pozriete na niektorý svoj výrobok, všimnite si menej či viac vyditelných stôp na jeho bokoch. To sú miesta, kde hlava začína a končí s tlačou perimetra a presúva sa na inú pozíciu. Asi si viete predstaviť, že napojiť plast na seba tak, aby spoj nebolo poznať, je veľmi ťažké, avšak tu je pár tipu, ako spoje vylepšiť:

 

-Retrakcia a dojazdy (retraction and coasting)

Ak pozorujete nežiaduce defekty na povtchu, najprv musíte zistiť, v ktorej fáze tlače vznikajú. Pozorujte tlač každého perimetra a registrujte, či nedostatok vzniká pri začiatku tlači alebo pri ukončovaní. Pokiaľ defekt vzniká pri začiatku tlače, je potrebné mierne upraviť nastaveni retrakcia. Vo svojom Slicer hľadajte nastavenia nazývané Extra lenghth on reštart alebo Extra reštart distance. Toto číslo udáva, o koľko sa zmení dĺžka navrátené tlačovej struny do extruderu. Príklad: máte nastavenú retrakčné vzdialenosť 2mm, zistíte, že kvapka vzniká pri štarte tlači perimetra, do Extra distance nastavíte -0,2mm (všimnite si znamienka mínus), to vo výsledku znamená, že pri ukončení tlače sa struna vráti o 2mm späť, dôjde k presunu hlavy, tlačová struna sa zasunie o iba 1,8mm (2-0,2mm). Tým sa vytlačí menej materiálu. Prispôsobujte nastavenia tak dlho, dokiaľ nežiadané kvapky nezmizne.

Ak sa defekt objavia až pri dokončovaní perimetra, musíme zmeniť iné nastavenie. Vo Slicer v nastavení extruderu hľadajte parameter nazývaný Coasting alebo RETRACT amount before wipe. Tento parameter umožní odstavenie extruderu este pred dokončením tlače perimetra - vykoná retrakcii v predstihu. Často sa povoľuje spolu s čistením trysky viď nižšie.

vyhnite sa zbytočným retrakciám.

Aj keď nám nastavenie retrakcia umožňuje dobre nastaviť správanie materiálu, je niekedy lepšie, sa retrakcím úplne vyhnúť. Najmä v prípade, kedy máme Bowdenová extrudér, u ktorého musí byť retrakčné vzdialenosť vysoká, je výhodnejšie pre krátke prejazdy retrakcii zakázať. Hľadajte nastavenie Minimum travel after retraction, ktoré hovorí, aká dlhá musí byť vzdialenosť priecestí, aby sa retrakcia aktivovala.

-Retrakcia v pohybe, čistiace pohyb

Táto voľba vám umožní vynútiť pohyb tlačovej hlavy v priebehu retrakcia. Tlačiareň vykoná akési utretie trysky a tým zamedzí tvorbe kvapky.

-Výber miesta štartu a cieľa

Vo Slicer môžete nastaviť, v ktorom mieste bude tlač perimetra začínať. Hľadajte voľbu Perimeter štart point alebo Seam position. Môžete vyberať z volieb ako je zarovnané, najbližší, vzadu, náhodne, niektoré Slicer dokonca umožňujú nadefinovať konkrétny bod X, Y.

 

 

 

Medzery medzi výplňou a vonkajšou vrstvou

Tlač každej vrstvy prebieha zvlášť pre perimetre, ktoré definujú vonkajší vzhľad a štruktúru a zvlášť pre vnútorné výplne. Pretože sa každá časť tlačí iným spôsobom (rýchlosť, smer, množstvo materiálu), stáva sa, že v miestach, kde sa perimeter stretáva s výplňou, vznikajú otvory (gaps). Tieto otvory spôsobí menšie pevnosť celého modelu, preto je žiaduce ich eliminovať. Ako na to?

 

-Prekrývanie vonkajšie vrstvy a výplne (outline overlap)

Slicer umožňuje nastaviť množstvo prekrytia pomocou Outline overlap (Infill / perimeter overlap). Vyjadruje sa v percentách alebo milimetroch a hovorí, o koľko sa hlava pri tlači prekryje s vonkajšou vrstvou. Začnite s nastavením okolo 25% a prípadne ho podľa potreby upravte.

-Rýchlosť tlače výplne

keď je rýchlosť tlače výplne príliš vysoká, môže dochádzať k vzniku nedokonalých spojov medzi výplňou a perimetrom. V takom prípade rýchlosť znížte.

 

Zakrivené alebo hrubé rohy

Zakrivenie býva spôsobené buď prehrievaním (pozri prehrievanie) alebo zlým priľnutím prvej vrstvy k tlačovej podložke (pozri Materiál sa neprilepí k podložke).

 

 

Čiary na vonkajšej vrstve

Pri presunoch hlavy z jedného miesta na druhé sa stáva, že hlava zanechá viditeľnú stopu po pohybe v práve vytlačené vrstve. V prípade vrchnej vrstvy je to na výrobku vidieť a preto je vhodné tento nedostatok odstrániť. Prečo tieto čiary vznikajú?

 

-Extruder tlačí príliš veľa materiálu

Skontrolujte, či množstvo extrudovaného materiálu zodpovedá potrebe. Pozri kapitolu Prebytok extrudovaného materiálu (over-extrusion). Keď je materiálu prebytok, je hrúbka natisknuté vrstvy o niečo väčší, než by mala byť a preto tryska pri pohybe zanechá vo vrstve stopu.

- Z-hop

Keď zistíte, že množstvo extrudovaného materiálu je v poriadku, napriek tomu problém pretrváva, môžete vo Slicer nastaviť tzv. Z-hop. Táto funkcia tlačiarni povie, aby pred každým pohybom v natisknuté vrstve najprv zdvihla hlavu o nastavenú vzdialenosť, až potom vykonala presun a následne vráti hlavu do pôvodnej úrovne. Vo Slicer hľadajte nastavení Z-hop alebo Vertical lift.

 

 

 

Diery a medzery v dolných rohoch

Pri tlači každého modelu vždy hľadíme na jeho výslednú pevnosť, ale aj na množstvo spotrebovaného materiálu. Keď ušetríme materiál na základoch, prejaví sa to medzerami viditeľnými najmä v rohoch, kde má nová vrstva menší rozmer než vrstva predchádzajúca (napríklad postavíte ak kocku so stranou 20mm na kocku so stranou 40mm. Všetky tieto problémy sme už riešili vyššie, tu je len stručne, na čo sa zamerať:

 

-Nedostatok perimetra

Pridaním ďalších vrstiev perimetra môžeme tento nedostatok veľmi ľahko odstrániť.

-Nedostatok vrchných vrstiev

Pridaním horných vrstiev zamedzíte prepadávaniu materiálu do prázdnych miest výplne.

-Percento výplne je príliš nízke

Ak je výplň nedostatočná a medzery v nej príliš veľké, nebude schopná fungovať ako dobrý základ pre ďalšiu stavbu. Percento množstvo výplne by nemalo byť nižšie ako 20%.

-Chladenie výrobku

Zlepšením chladenie výrobku docielite rýchlejšieho tuhnutia materiálu a ten sa potom bude menej prepadať.

 

Viditeľné linky na bočnej strane výrobku

Bočná stena výrobku je zložená z množstva vrstiev. Keď všetko funguje, ako má, je bočná strana jednoliata, hladká a bez výstupkov. Pokiaľ sa ale niečo pokazí, môžu byť na bočných stenách viditeľné nedostatky vo forme vystupujúcich alebo naopak prepadnutých liniek. V množstve prípadov sa defekt cyklicky opakuje, napríklad každú 15 vrstvu. V čom môže byť problém?

 

-Nekonzistentné vytláčanie

Pozri kapitolu Nekonzistentné vytlačovanie.

-Teplotné rozdiely

Teplotu extruderu riadi riadiaca jednotka, ktorá dostáva informáciu o aktuálnej teplote z termistoru v extruderu. Konštrukciou extruderu, použitým materiálom na výrobu vykurovacieho telesa extruderu a ďalšími aspektmi je ovplyvnená teplotnou zotrvačnosť tlačovej hlavy. Riadiaca jednotka sa snaží túto zotrvačnosť eliminovať a reguluje prísun elektrického prúdu do vykurovacieho telesa tak, aby bola výsledná teplota čo najviac konstantní.Pokud nie je jednotka dobre nastavená alebo naprogramovaná, môže kolísanie teploty extruderu v menšej či väčšej miere ovplyvniť výslednú kvalitu tlače. Teplotu extruderu pri tlači môžete sledovať na displeji tlačiarne alebo v ovládacom programe na počítači. Teplota by nemala kolísať o viac ako +/- 2 ° C. Ak kolíše, kontaktujte výrobcu tlačiarne, ako chybu odstrániť.

-Mechanická závada

Ak je vytláčanie aj teplota konštantná, môže byť problém v mechanický problém. Hľadajte vibrácie, pátrajte po neobvyklých zvukoch. Závadu hľadajte v pohybe podložky, prípadne v pohybe hlavy v osi Z. Aj ten najmenší odchýlka môže mať značný vplyv na výslednú kvalitu tlače.

 

 

Vibrácie a zvonenie

Počuteľné zvonenie je často znakom nejakého problému. Tento je potom viditeľný aj na výrobku vo forme rozechvělých štruktúr. Zvonenie je zapríčinené vibráciami, ktoré sú výraznejšie najmä v prípade náhlej zmeny smeru tlačovej hlavy v rohoch modelu a sú spôsobené zotrvačnosťou extruderu. Tu je pár bodov, na ktoré sa zamerať:

 

-Vysoká rýchlosť tlače

Čím je rýchlosť pohybu hlavy vyššia, tým je vyššia aj zotrvačnosť hlavy. Skúste znížiť rýchlosť pohybu hlavy.

-Akcelerácia

Niektoré tlačiarne alebo ich firmware používajú a umožňujú zmeniť nastavenia akcelerácie, ktorá má za úlohu obmedziť vibrácie vznikajúce náhlou zmenou smeru hlavy. Hlava pred zmenou smeru mierne spomalí a v novom smere zase zrýchli.

-Mechanická závada

V prípade, že sa zvonenie alebo vibrácie nepodarilo odstrániť, skúste príčinu nájsť a lokalizovať, najlepšie podľa sluchu. Následne skontrolujte opotrebovanie klzných častí, napnutie a opotrebovanie remeňa, pevnosť skrutkovaných spojov atď.

 

Medzery v tenkých stenách

Pretože má tlačiareň trysku iba jedného rozmeru, môžete sa pri tlači veľmi tenkých stien, kedy je výplň steny tenší, než je priemer trysky, stretnúť s nedostatkami.

 

-Zaplnenie medzier

Vyskúšajte znížiť rýchlosť tlače medzier, hľadajte nastavenia Gap fill.

-Zmena hrúbky čiary

Skúste mierne upraviť hrúbku čiary a množstvo extrudovaného materiálu tak, aby lepšie vyhovoval týmto konkrétnym potrebám.

-Výmena tlačovej trysky

Môžete tiež vymeniť trysku a tým zmeniť priemer, ktorý lepšie zodpovedá potrebám hrúbky stien.

-Ďalšie nastavenia

Niektoré Slicer umožňujú aj rozšírené nastavenia, ktorá napríklad umožní tlač takýchto stien iným ako štandardným spôsobom (napríklad automaticky mení rýchlosť tlače alebo množstva extrudovaného materiálu podľa potreby).

 

 

Veľmi malé časti nie sú vytlačené

Bežnou veľkostí trysky na 3D tlačiarni je 0,3 - 0,5 mm. Keď sa pokúsite vytlačiť objekt, ktorý bude mať menšiu hrúbku, než je priemer trysky, nebude tento zahrnutý do spracovaného naplátkovaného modelu. Ak potrebujete často tlačiť takto tenké objekty, tu je pár rád, ako na to:

 

-Jednoduché steny (single extrusion walls)

Niektoré Slicer majú možnosť zapnúť voľbu Single extrusion walls, ktorá umožní tlačiť aj takto tenké objekty. Ich hrúbka ale vo výsledku môže byť väčšia, než je v modeli.

-Zmena hrúbky v modeli

Pokiaľ je to možné, upravte model tak, aby takéto objekty neobsahoval.

-Výmena tlačovej trysky

Môžete tiež vymeniť trysku a tým zmeniť priemer, ktorý lepšie zodpovedá potrebám hrúbky stien.

 

Nekonzistentné vytláčanie

Aby bol výsledný objekt kvalitné, je nevyhnutné, aby bol priechod materiálu extrudérom konzistentné. V opačnom prípade budú na výrobku vznikať nepresnosti a rôzne deformácie. Nekonzistentné vytláčania je pozorovateľné len pohľadom a to tak, že skúsite vytlačiť rovnú čiaru a budete sledovať, či je čiara rovnaká po celej svojej dĺžke. Ak pozorujete, že je v niektorých miestach hrubšie ako inde, jedna sa práve o nekonzistentné vytlačovanie.

 

-Tlačová struna sa zasekáva

V prvom rade prekontrolujte, že sa tlačová struna môže voľne pohybovať po celej dĺžke od cievky až po extrudér, že sa struna voľne odvíja z cievky a cievka sa voľne otáča v držiaku. Stáva sa, že je struna navinutá tak, že sa miestami pri odvíjaní z cievky zasekáva. Pred tlačou je vždy vhodné sa presvedčiť, že je celková potrebná dĺžka struny k dispozícii, je v poriadku a dá sa voľne odvinúť.

-Upchatá tryska

Ak je struna voľne pohyblivá, skontrolujte trysku samotnú. Stáva sa, že sa upchá prachom z tlačovej struny a pod. Pozri kapitolu Upchatá tryska.

-Príliš nízka výška vrstvy

Skontrolujte nastavenie Slicer. V prípade, že nastavíte výšku vrstvy príliš nízku, nemá materiál šancu poriadne odtekať z trysky.

-Nesprávna šírka výtlaku (extrusion width)

Hodnota by mala byť vždy v rozmedzí od 100 do 150% priemeru trysky. Keď nastavíte hodnotu príliš malú, nie je extrudér schopný dávkovať množstvo materiálu dostatočne presne.

-Zlá kvalita tlačovej struny

Častou príčinou problémov s nekonzistentnom vytláčaním je samotná tlačová struna. V nekvalitných strunách sa môžu vyskytovať bubliny či iná aditíva, alebo sa s dĺžkou mení tiež priemer struny, čo znemožní presné dávkovanie. Niektoré materiály tiež majú tendenciu časom degradovať. Napríklad PLA ťahá vzdušnú vlhkosť, čo má za následok nekvalitné tlač. Overte kvalitu tlače s novou, práve rozbalenú tlačovú strunou.

-Mechanický problém

V neposlednom rade sa tiež môžu vyskytnúť s vlastným podávaním struny. Prekontrolujte priechodnosť extruderu, podávač a unášač, funkciu motora extruderu a riadiacej elektroniky.

 

 

Deformácia

Keď začnete s tlačou väčších modelov, zistíte, že aj napriek tomu, že sa prvej vrstvy tlačia dobre, po čase sa začne výrobok odlepovať od podložky, zdvíhať a deformovať až častokrát znemožní tlač dokončiť. Tento problém najčastejšie vzniká a veľkých čí dlhých modelov vytlačených z teplotne náročných materiálov, ako je potrebné ABS. Za deformácii môže teplotná rozťažnosť materiálu. Napríklad, keď tlačíte z materiálu ABS pri teplote 230 ° C a ten sa postupne ochladzuje až na izbovú teplotu, zmení sa jeho objem až o 1,5%. To v prípade 10cm dlhého objektu znamená skrátenie o 1,5mm. Ako na to?

 

-Použite vyhrievanú podložku (heated bed)

Väčšina tlačiarní má vyhrievanú podložku. Nastavte u tepelne náročných materiálov jej teplotu na 100 - 120 ° C.

-Vypnite chladenie

Ak používate chladenie výrobku, vypnite ho.

-Použite vyhrievaný kryt

Zakrytujte tlačiareň vhodným krytom, prípadne použite vhodné vykurovanie.

-Použite okraja (brims) alebo raft

Pridaním okraja alebo raftu môžete udržať objekt na podložke a obmedziť tým jeho deformácii. Okraj alebo raft je vždy o niečo väčší ako samotný objekt.

 

 

Slovníček pojmov

Pripadá Vám reč okolo 3D tlačiarní nezrozumiteľná? Nevyznáte sa všetkých tých abéeskách a hotendech a filamentov a osiach, ...? Práve pre Vás je určený tento slovníček. Nenašli ste slovo, ktoré ste hľadali? Napíšte, rád slovníček doplním.

 

1. 3D skener

 

Zariadenie, ktoré je schopné previesť reálny 3D objekt do počítačového modelu.

 

2. 3D tlačiareň

 

Zariadenie, ktoré je schopné podľa počítačového modelu vytvoriť skutočný 3D objekt.

 

3. ABS

 

Tlačový materiál - pozri materiály pre 3D tlač.

 

4. Brim

 

Pomocný okraj tlačeného objektu vysoký prevažne jednu vrstvu zlepšujúce adhéziu k podložke.

 

5. Extrudér

 

Súčasť tlačiarne, ktorá sa stará o extrúziu materiálu. Skladá sa z hot-endu, podávače, krku a chladenie.

 

6. Extrúzia

 

Vytláčanie roztaveného materiálu.

 

7. Filament

 

Tlačová struna vyrobená najčastejšie z plastického materiálu. Jej roztavením, vytlačením tryskou a nalepením vo vrstvách vzniká 3D výrobok. Existuje mnoho druhov materiálov, najčastejšie sú PLA, ABS, HIPS, TPE, PET, NYLON, PVA a mnoho ďalších. Líšia sa ako spôsobom tlače, tak spôsobom použitia. Dnes sa najčastejšie stretávame so strunami o priemere 1,75mm, existujú ale aj struny s priemerom 3mm.

 

Podstatným údajom je teplota tavenia.

 

8. Firmware

 

Softvér (teda programové vybavenie) riadiacej jednotky, ktorý sa stará o ovládaní elektronických komponentov tlačiarne.

 

9. G-Code

 

Strojový jazyk, ktorým tlačiareň rozumie.

 

10. Heat-bed (heated bed, vykurovacia podložka)

 

Vyhrievané časť tlačovej podložky. Často býva integrovanou súčasťou tlačovej podložky. Jej úlohou je zvýšiť priľnavosť tlačeného materiálu k podložke.

 

11. Heat-blok

 

Je blok materiálu najčastejšie v tvare kvádra vyrobený z hliníka, medi alebo iného materiálu. Jeho úlohou je pomáhať udržať stabilnú teplotu pre dosiahnutie rovnomerné extrúzie. Jeho súčasťou je vykurovací článok, termistor a tryska.

 

12. Heat-break (krk, izolátor)

 

Úlohou tejto časti je oddeliť veľkú časť tepla vznikajúce v heat-blocku od vstupujúceho vlákna. Tzn. aby časť, kedy materiál má teplotu vhodnú k vytlačeniu bola oddelená od časti, kde vlákno vstupuje a potrebujeme ho udržať v pevnom stave. Prepája hot-end extruderu s podávačom.

 

13. Hot-end

 

Jedna z najdôležitejších častí tlačiarne. Ide o zariadenie, ktoré taví materiál a menia tým tlačovú strunu na tenké vlákno, z ktorého sa tvorí výsledný výrobok. Existuje mnoho typov, vyrábaných rôznymi výrobcami. Hot-end sa skladá z trysky, heat-bloku a krku (heat-breaku).

 

14. Chladič

 

Nadväzuje na heat-break, odvádza teplo vzniknuté od dýzy preč od vstupného materiálu. Zároveň najčastejšie slúži ako časť hot-endu, pomocou ktorej sa upevňuje ku zvyšku tlačiarne.

 

15. Krokový motor

 

Zariadenie, ktoré sa stará o presný pohyb mechanických súčastí. Pomocou elektrických impulzov otáča hriadeľom v presne daných uhloch.

 

16. Os X

 

U tlačiarní typu Prusa (Mendel) ide o os určujúci pohyb tlačovej hlavy vpravo (+) a vľavo (-). U tlačiarní typu Rostock (delta) sa takto označuje veža Alfa(Vpredu vľavo).

 

17. Os Y

 

U tlačiarní typu Prusa (Mendel) ide o os určujúci pohyb tlačovej hlavy dozadu (+) a dopredu (-). U tlačiarní typu Rostock (delta) sa takto označuje veža Beta(Vpredu vpravo).

 

18. Os Z

 

U tlačiarní typu Prusa (Mendel) ide o os určujúci pohyb tlačovej hlavy nahor (+) a nadol (-). U tlačiarní typu Rostock (delta) sa takto označuje veža Gama(Vzadu).

 

19. PLA

 

Tlačový materiál vyrobený z biologicky rozložiteľného plastického polyméru.

 

20. Podávač

 

Zariadenie, ktoré zaisťuje posun tlačovej struny. Existuje mnoho druhov vyrobených z rôznych materiálov. Základom je krokový motor s ozubeným kolesom, ktoré sa zarezáva do tlačovej struny a otáčaním strunou pohybuje.

 

21. RepRap

 

Je komunitný projekt zaoberajúci sa tvorbou samo-replikovateľné 3D zariadenia (3D tlačiarne, CNC). Viac na http://reprap.org.

 

22. Remeň, ozubený remeň

 

Slúži k prevodu krúživého pohybu na lineárny. Najčastejšie sa používa na posun vozíkov jednotlivých os.

 

23. Remenica

 

Zariadenie uchytené k hriadeľu motora, ktoré slúžia na poháňanie remeňa.

 

24. Slicer

 

Softvér (teda program) na PC, notebooku alebo tabletu, ktorý sa stará o slicing (plátkovanie) počítačového 3D modelu a prevádza ho do jazyka G-Code.

 

25. slicing

 

Slicing - plátkovanie 3D modelu. Každý 3D model sa pred vlastným tlačou "nareže" do jednotlivých vrstiev a pre každú z nich sa vygeneruje sada príkazov v jazyku G-Code, ktorá tlačiarni povie, aké pohyby a kedy má vykonať, akou rýchlosťou je má vykonať, pri akej teplote, s akým množstvom materiálu apod.

 

26. Súbor STL

 

Najčastejšie používaný formát súborov pre 3D modely. Tento súbor sa otvorí vo Slicer a ten z neho vytvorí sadu G-Code.

 

27. Teplota tavenia

 

Údaj na tlačovej strune, ktorý hovorí, pri akej teplote je materiál v natoľko tekutom stave, aby sa dal vytláčať tryskou a nanášať vo vrstvách. Jedná sa o teploty okolo 200 ° C, PLA topí už pri 180 ° C, ale napríklad nylon alebo PET potrebujú teplotu vyššiu, cca 240 ° C.

 

28. Termistor

 

Elektronická súčiastka, ktorá meria teplotu (hot-endu, podložky, ...) a informáciu posiela do riadiacej jednotky. Využíva princípe zmeny vodivosti (zmeny elektrického odporu) v závislosti na teplote materiálu. Najčastejšie sa jedná o termistor typu NTC100k.

 

29. Tlačová struna

 

Pozri filament.

 

30. Vykurovací článok (ohrievač)

 

Jedná sa o zariadenie, najčastejšie v tvare valca, vyrobené z pokovované keramiky. Jeho úlohou je ohrievať heat-blok na požadovanú teplotu. Najčastejšie sa stretávame s výhrevným článkom o výkone 40W.

 

31. Dýza

 

Hrot hot-endu, ktorý sa stará o samotnú zmenu priemerom vstupného materiálu na výstupnej vlákno. Najčastejšie sa vyrába z mosadze alebo titánu. Priemer otvoru v jej hrotu určuje presnosť, rozlíšenie detailov a taky rýchlosť tlače. Bežne sú k dostaniu trysky s priemerom 0,2 - 1 mm. Platí, že čím menší priemer trysky použijeme, tým bude rozlíšenie detailov lepšie, ale rýchlosť tlače menšie. Použitie trysky s priemerom 0,3 v porovnaní s 0,4 mm predĺži čas tlače takmer o 100%. Preto trysky s menším priemerom používame skôr pre tlač malých modelov, pri ktorých je dôležité rozlíšenie detailov.

 

Výber priemeru trysky závisí aj od použitého materiálu. Napr. pre ABS alebo PLA môžeme použiť menšie priemery, kdežto u materiálov ako WPC alebo WOOD musíme počítať s väčšou tryskou. Tieto materiály totiž obsahujú drobné častice, ktoré by mohli úzke trysky upchať.

 

32. Veža Alfa

 

Ľavá predná stojina tlačiarne typu delta Rostock, niekedy označovaná tiež písmenom X.

 

33. Veža Beta

 

Pravá predná stojina tlačiarne typu delta Rostock, niekedy označovaná tiež písmenom Y.

 

34. Veža Gama

 

Zadné stojina tlačiarne typu delta Rostock, niekedy označovaná tiež písmenom Z.

 

35. Vozík

 

Súčasť tlačiarne, ktorá zaisťuje lineální pohyb iných súčastí. Napr. vozík extruderu, vozík podložky, vozík osi X.

 

36. Vrstva

 

3D model je pri krájaní (slicing) rozdelený do množstva rovnako vysokých vrstiev. Výška vrstvy záleží na priemere trysky (nemala by byť väčšia ako 1/2 - 2/3 jej priemeru) Dolná hranica je obmedzená konštrukciou tlačiarne, väčšinou sa dostaneme na hodnotu okolo 0,1 mm.

 

Tlačové materiály

ABS

ABS (akrylonitrilbutadienstyren)

 

teplota hotendu: 225 - 240 ° C, teplota podložky: 60 - 80 ° C

 

Jedná sa o termoplast na báze oleja, ktorý sa bežne vyskytuje v potrubných systémoch (DWV), automobilovom obloženie, ochranné pokrývke hlavy a hračkách (napr. Lego). Objekty tlačené z ABS sa môžu pýšiť mierne vyššou pevnosťou, pružnosťou a odolnosťou ako objekty vyrobené z PLA, avšak za cenu trochu komplikovanejšieho tlače. Materiál ABS je ideálny pre výrobu prvých funkčných vzoriek pred sériovou výrobou pre funkčný prototyp, výrobné nástroje, ale aj pre výrobu tovaru pre každodenné použití.Výrobky sú zdravotne nezávadné odolné proti mechanickému poškodeniu, odoláva vlhkosti, kyselinám, hydroxidom a olejom.

 

 

PLA

PLA (polylactic acid - kyselina polymléčná)

 

teplota hotendu: 190 - 220 ° C, teplota podložky: 0 - 60 ° C

 

PLA je plne biologicky odbúrateľný materiál, z kukuričného alebo zemiakového škrobu alebo z cukrovej trstiny. Je stále viac priemyselne využívaný. Je rozpustný v hydroxide sodnom. Po vytlačení modelu je ťažké odstrániť podporné prvky.

 

hustota: 1250 kg / m³,

 

množstvo vlákna na 1kg cievke: 800 cm³

 

dĺžka 1,75 mm silného materiálu: 330 m, dĺžka 2,85 mm silného materiálu: 130 m

 

Použitie: Je najuniverzálnejším materiálom pre technológiu tlače FDM, vhodným aj pre tlač veľkých predmetov. Vedľa ABS je najpoužívanejším materiálom pre 3D tlač metódou extrúzie termoplastu. Je pružný, tvrdý a odolný ako iné plasty.Doporučení: Nevýhodou tohto materiálu je sklon pohlcovať vzdušnú vlhkosť. Nutné zabezpečiť suché prostredie pre skladovanie. Pri zlom skladovaní vo vlhkom prostredí pohlcuje vlhkosť, čo sa prejavuje ako bublinky na povrchu predmetu. Výhoda materiálu je v jeho len úplne nepatrnom sklone ku krúteniu, daný minimálnym rozpínaním pri tavení. Aj pri nižších teplotách je výtlačok pevný a jednotlivé vrstvy kvalitne spojené. Po tlače ho možno opracovať bežnými postupmi, ale kvôli nízkemu tavenie bodu ho nemožno dobre strojne brúsiť. Brúsny papier strojné dosky materiál rýchlo zahreje až k bodu mäknutia. Túto nevýhodu možno odstrániť chladením materiálu pri opracovávaní. Prakticky bez obmedzenia je možné ručné brúsenie, materiál možno i ľahko vŕtať a lakovať (po ošetrení základnou farbou pre tvrdé plasty).

 

 

Porovnanie ABS a PLA

 

PLA je ľahšie a rýchlejšie spracovateľný pri rovnakých východiskových podmienkach, ale výrobky z neho sú výrazne menej odolné voči vyšším teplotám (začína mäknúť už okolo 60 ° C, zatiaľ čo ABS až pri 100 ° C). ABS je náchylnejší k deformáciám a chybám vplyvom chladnutia vytlačeného materiálu, vyžaduje teda použitie vyhrievané podložky. Podľa niektorých domácich užívateľov je výhodou PLA fakt, že pri tavení produkuje vôňu pripomínajúcu vyprážanie rastlinného oleja, zatiaľ čo ABS je pri tavení cítiť ako pálený plast. Výrobky z PLA sú menej pružné, ale majú vyšší lesk. U ABS sa ľahšie odstraňujú podporné prvky.

 

TPE

TPE (termoplastický elastomér)

 

teplota hotendu: 210 - 225 ° C, teplota podložky: 30 - 40 ° C

 

TPE je materiál, ktorý vznikol kombináciou polymérov s termoplastickými a gumovými vlastnosťami. Typický TPE je mäkký a pružný. V 3D tlače má využitie v prípade, že výsledný produkt musí byť pevný a pružný zároveň. Tento materiál je vhodný pre FDM tlačiarne. Teplotný rozsah pre tlač TPE vlákien je 210 - 230 ° C. Má vysokú pružnosť a vynikajúcu odolnosť proti oderu. Materiál neobsahuje žiadne toxíny, ale stále nie je vhodný pre potravinárstvo.

 

 

HIPS

HIPS (high impact polystyrene - húževnatý polystyrén)

 

teplota hotendu: 220 - 240 ° C, teplota podložky: 100 - 120 ° C

 

HIPS je nový materiál pre 3D tlač. Svojim nasadením v obalovom a potravinárskom priemysle naopak patrí medzi najpoužívanejšie materiály. Je to termoplast, postyrén s prídavkom kaučuku. Je veľmi pevný a húževnatý, má dobrú teplotnú stálosť. Používa sa pre tlač na dvojhlavých 3D tlačiarňach. Jedna hlava vytlačí podporné konštrukcie z ABS alebo HIPS a druhá samotný model z ABS alebo HIPS. Podporné konštrukcie z ABS je možné rozpustiť acetónom a konštrukcie z HIPS lemonesolem.

 

hustota: 1040 kg / m³, množstvo vlákna na 1kg cievke: 962 cm³

 

dĺžka 1,75 mm silného materiálu: 400 m, dĺžka 2,85 mm silného materiálu: 150 m

 

Odporúčanie: HIPS má vlastnosťami tlače oveľa bližšie k ABS než PVA. ABS na HIPS drží lepšie ako na PVA. Vďaka menšiemu krútenie pri tlači ide o skvelý materiál pre tlač veľkých objektov. Tlačové a mechanické vlastnosti sú podobné ABS. Má však o niečo menšie tepelné zmršťovanie. Možno ho brúsiť a povrchovo upravovať.

 

 

PETG

PET - G (polyetyléntereftalát - glykol)

 

teplota hotendu: 210 - 235 ° C, teplota podložky: 45 - 60 ° C

 

a na 1kg cievke: 740 cm³hustota: 1350 kg / m³, množstvo vlákn

 

dĺžka 1,75 mm silného materiálu: 310 m, dĺžka 2,85 mm silného materiálu: 120 m

 

Je pomerne tvrdý a odolný proti otrasom, takže je ideálny pre ľahké predmety. PETG je na rozdiel od iných materiálu viac odolný voči kyselinám a rozpúšťadlám,

vysokým aj nízkym teplotám. Je možné tepelne tvarovať z neho vytlačený predmet alebo ho leštiť ohňom.


PET - G / CF


Má vyššiu pevnosť aj tuhosť ako bežný PET - G. Tento materiál je doplnený o carbonové vlákno (uhlíkové), ktorý mu dodáva väčšiu tuhosť a odolnosť a je pre nich typické čierne "kovové" zafarbenie.


Naša ponuka tlačových strún PET-G


NYLON (PA)

PA (NYLON)


teplota hotendu: 235 - 260 ° C, teplota podložky: 100 - 130 ° C


Je to nesmierne silný, odolný a všestranný materiál. Je flexibilný v tenkých vrstvách, ale s veľmi vysokou adhéziou (priľnutie) medzi vrstvami. Jeho nízky súčiniteľ trenia a vysoká teplota topenia je vynikajúcou voľbou pre tlač funkčných a technických dielov. Je veľmi hygroskopický, to znamená, že rýchlo absorbuje vodu zo vzduchu. Aby bola tlač s nylonom úspešný, musí byť vlákno suché. Ak suché nie je, vzniknú na materiáli bublinky. Suché nylonové vlákno tlačí hladké predmety s lesklým povrchom.


hustota: 1100 kg / m³, množstvo vlákna na 1kg cievke: 909 cm³


dĺžka 1,75 mm silného materiálu: 380 m, dĺžka 2,85 mm silného materiálu: 140 m


Pozor: Nylon je veľmi citlivý na vlhkosť. Pre jeho skladovanie používajte uzatvorenú nádobu s odvhčovačem. Nastavenie 3D tlačiarne pre tento materiál je podobné tomu, ktoré sa používa pre ABS vlákno. Adhézia k tlačovému lôžku sa zvyšuje s vyššími teplotami vytláčania.